El dret de cuixa i el Barber de Concabella

El “dret de cuixa” o “dret de la primera nit” és un dels grans mites medievals presents en l’imaginari col·lectiu actual.

Què en sabem d’aquest mite? La veritat és que en sabem molt menys del que ens pensem. Els historiadors afirmen que ningú ha trobat mai cap mena de traça ni notícia que es pugui insinuar que s’exigís de veritat a la Catalunya medieval.

Però el que sí que és veritat és que de llegendes i narracions sobre aquest dret n’hi ha arreu del món i no només durant els temps medievals. A la Segarra trobem una història relacionada amb aquest abús al castell de Concabella.El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix el dret de cuixa com el “dret que suposadament s’arrogaven alguns senyors territorials sobre la virginitat de la filla d’un remença el dia del seu casament”. Teòricament podia afectar a totes les noies, tot i que a Catalunya aquesta mena d’abús va atribuir-se gairebé exclusivament a les noies remences. És a dir, a les noies sotmeses a la servitud, noies no lliures.

L’any 1462 una part dels remences van trobar-se amb una part dels senyors per resoldre conflictes que ja feia anys que duraven. D’aquesta trobada en va sortir una “Avinença Concordada” en la que els remences reclamaven la supressió d’usos i mals usos dels senyors. En un dels capítols demanen l’abolició del “ius primae nocte”. La resposta dels senyors és claríssima “los senyors no saben ne crehen que tal servitud sia en lo present Principat ni sia may per algun senyor exhigida”. I anul·len tal servitud afirmant que es tracta de “cosa molt injusta i deshonesta”. Això no vol dir que mai cap senyor, ni laic ni eclesiàstic, hagués abusat de cap de les noies de la seva senyoria, però, per desgràcia, el mateix podríem dir de qualsevol lloc i temps i sense l’empara d’un suposat dret o mal ús reconegut.

La Sentència Arbitral de Guadalupe de l’any 1486, després de molts anys de conflicte violent obert i més anys de conflicte latent entre els remences i els senyors resol el mateix. El dret de la primera nit queda abolit juntament amb altres drets consuetudinaris.

Si fem cas del que diuen els remences i els senyors, l’exigència del dret de cuixa tindria una aplicació més simbòlica de demostrar la senyoria sobre els vassalls que no pas real. Ara com ara, doncs, no hi ha dubte que el dret de cuixa és més un mite o llegenda que no una realitat a la Catalunya medieval.

Com la llegenda del Barber de Concabella  que explica que en temps dels senyors feudals, el barber no va poder pair que la seva esposa hagués passat la nit de noces amb l’amo del castell en virtut del referit “dret de cuixa”. Com que era el barber del poble va esperar el moment d’afaitar el noble per venjar-se de l’abús i el va degollar. La senyora del castell va demanar el cap del rebel que va ser col·locat dins la gàbia penjada de la torre del castell.


A la Concabella del segle XXI s’hi conserva una barberia l’antiga barberia de Cal Ganyet. Data dels anys 30 del segle passat i va estar en funcionament fins als anys 80. Durant aquest període l’horari d’atenció al públic era dissabtes a la tarda i diumenges al matí, això si, tancant a l’hora de la missa del diumenge.

La barberia era el lloc de trobada i reunió dels homes del poble. Els dissabtes a la tarda hi anaven els homes més grans i al vespre-nit i els diumenges al matí els joves. Els joves aprofitaven per decidir on passarien la tarda dels diumenges i com celebrarien les festes anyals (Festa Major, castanyada, torronada …)

Els més presumits s’afaitaven el diumenge al matí per estar polits a l’hora d’anar a ballar.

La barberia de Cal Ganyet s’ha convertit en un autèntic museu i la llegenda del Barber en una festa i en una fira que el dissabte dia 23 de maig celebra la segona edició.


Comentaris